Polityka Prywatności

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej dostępnej pod adresem: www.rodowskaz.pl („Strona internetowa”), jak również przetwarzania Twoich osobowych w innych przypadkach. Z niniejszego dokumentu dowiesz się również, w jaki sposób na Stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookie. 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Agnieszka Rapcewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Rapcewicz RODOwskaz Legal Consulting, ul. Narutowicza 248, 05-400 Otwock, NIP: 9512181110, REGON: 369581146.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przeze mnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Jak możesz skontaktować się z administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się ze mną kontaktować drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: kontakt@rodowskaz.pl, drogą tradycyjną, pisząc na adres: ul. Narutowicza 248, 05-400 Otwock, lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 668 264 604.

 1. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
 • Przetwarzanie danych w związku z kontaktem mailowym, pisemnym lub telefonicznym

Gdy kontaktujesz się ze mną mailowo, drogą tradycyjną lub telefonicznie, otrzymuję dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzam je w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Swoje dane osobowe podajesz mi w takim przypadku dobrowolnie, ale bez nich nie będę mogła udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Twoje dane osobowe przekazane mi w związku z Twoim zapytaniem przetwarzam przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 • Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług

W przypadku, gdy zechcesz skorzystać z mojego wsparcia i zawrzemy umowę o świadczenie przez mnie usług na Twoją rzecz lub gdy zapiszesz się na organizowane przeze mnie szkolenie lub podobne wydarzenie, otrzymuję dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. Wówczas przetwarzam je w następujących celach:

 1. podjęcia działań na Twoje żądanie przez zawarciem umowy (np. przesłania Ci oferty, o którą mnie poprosisz), zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. realizacji ciążących na mnie obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 3. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przeze mnie obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. 

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

 • Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Jeśli zawieram z Tobą umowę o świadczenie na moją rzecz usług lub inną umowę, dane osobowe otrzymuję bezpośrednio od Ciebie i przetwarzam je w następujących celach:

 1. zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zapobiegania oszustwom, utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. realizacji ciążących na mnie obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 4. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przeze mnie obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. 

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 • Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących klientów lub kontrahentów)

Jeśli mój klient lub kontrahent (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) jest reprezentowany przez Ciebie lub zostałeś przez niego wyznaczony do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, Twoje dane osobowe otrzymuję od klienta lub kontrahenta lub bezpośrednio od Ciebie.

Przetwarzam wówczas Twoje dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który reprezentujesz lub z którym współpracujesz, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się zajmujesz), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach:

 1. w celu zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem lub klientem a mną i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta oraz kontaktu z Tobą jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przeze mnie, jak i mojego kontrahenta lub klienta, którym jest umożliwienie nam sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta;
 2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na mnie, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem lub klientem a mną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z moich prawnie uzasadnionych interesów, polegających możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 4. w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z kontrahentem lub klientem, za Twoim pośrednictwem, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli przekazujesz mi swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych. 

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z moim kontrahentem lub klientem, a następnie będą przeze mnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego – 5 lat od zakończenia roku podatkowego). 

 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie ode mnie drogą mailową Newslettera, Twoje dane osobowe otrzymuję bezpośrednio od Ciebie i przetwarzam je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe będę przechowywać do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.

 • Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

Prowadzę profile w następujących mediach społecznościowych:

LinkediIn – https://www.linkedin.com/company/rodowskaz-pl/

Facebook – https://www.facebook.com/rodowskaz/

Instagram – https://www.instagram.com/rodowskaz/

W związku z prowadzeniem powyższych profili pozyskuję Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie subskrypcji moich fanpage’y lub kanałów w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowaniem przez Ciebie komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub kanale, a także w związku z przesłaniem mi wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego. Przetwarzam Twoje dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 1. Twój identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
 2. Twoje dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Ciebie na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
 3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach mogę poznać Twój wizerunek);
 4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Ciebie dobrowolnie pod moimi postami;
 5. treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Tobą za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
 6. dane statystyczne dotyczące odwiedzin moich profili lub kanałów w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym przetwarzam Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, wydarzeniach, które organizuję, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, ja i Facebook Ireland Limited pełnimy funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.  

Według nich, Facebook Ireland przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Śledzenie aktywności na stronach internetowych może mieć miejsce niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany lub zarejestrowany na portalu społecznościowym. Zaznaczam, że nie mam żadnego wpływu na śledzenie aktywności w Internecie stosowane przez dany portal społecznościowy i nie mogę go np. wyłączyć.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia aktywności możesz znaleźć w politykach prywatności operatorów portali społecznościowych. Co do statystyk, które otrzymuję od operatorów, mam na nie ograniczony wpływ i mogę uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli jesteś zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, zweryfikuj swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Twoim preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych mi za pośrednictwem portali społecznościowych, będą przechowywane przez czas udzielenia odpowiedzi na przesłane bądź usunięcia Twojego profilu użytkownika na portalu społecznościowym w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W przypadku informacji posiadanych przeze mnie w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, będą one dostępne na moim profilu do czasu usunięcia ich przez Ciebie.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających moje profile w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Pamiętaj, że poza mną administratorem Twoich danych osobowych jest operator danego portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za jego pośrednictwem odwiedzasz mój profil. Mam ograniczony wpływa na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez danego operatora portalu społecznościowego. Zapoznaj się dodatkowo z regulaminem i polityką prywatności portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za pośrednictwem którego odwiedzasz mój profil.

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez operatorów znajdziesz tutaj:

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875\

 • Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

Przysługują Ci określone prawa w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych (informację na ich temat znajdziesz niżej w pkt. VII Polityki prywatności), możesz więc do mnie kierować korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W związku z taką korespondencją przetwarzam Twoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane przez Ciebie lub inną osobę, która w Twoim imieniu przesyła mi wniosek o realizację Twoich praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Ciebie, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, przetwarzam dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane przeze mnie w następujących celach:

 1. na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 2. w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w terminie ustosunkowałam się do przesłanego wniosku, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez mnie innym podmiotom, tj.:

 • moim podwykonawcom, kontrahentom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe (Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu), hostingowe (LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), dostawcy poczty elektronicznej (Google Ireland Ltd z siedzibą w Dublinie), podmiotowi, za pośrednictwem którego przesyłam Newsletter (UAB MailerLite z siedzibą w Wilnie), z którymi zawarłam umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • bankom;
 • kurierom, poczcie;
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 • w przypadku publikowania przez Ciebie treści na profilu w mediach społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być też widoczne dla osób odwiedzających moje profile w mediach społecznościowych.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 1. Transfer danych poza EOG

W związku z prowadzeniem przeze mnie profili lub kanałów na portalach społecznościowych, Twoje dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem określonego portalu społecznościowego, którego serwery mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operatorzy portali społecznościowych są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach możesz zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

W związku z korzystaniem przeze mnie z poczty elektronicznej w ramach usługi Google Workspace Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE.

 1. Przysługujące Ci prawa

W związku z przetwarzaniem przez mnie Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji mojego prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 • cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem. 

Powyższe prawa możesz zrealizować, kontaktując się ze mną w sposób wskazany wyżej w Polityce prywatności.

Dodatkowo, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg możesz znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

 1. Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje o Twojej aktywności na Stronie internetowej i przechowujące je na urządzeniu, z którego wchodzisz na Stronę internetową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogę przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej (te pliki opisuję poniżej jako niezbędne). Na stosowanie wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) potrzebuję Twojego zezwolenia. 

W ramach Strony internetowej korzystam jedynie ze ściśle niezbędnych plików cookie, które zgodnie z prawem NIE wymagają Twojej uprzedniej zgody, są niezbędne dla prawidłowego działania Strony internetowej, w tym do wykonywania określonych zadań takich jak choćby wykonywanie usług, które zleciłeś za pośrednictwem Strony internetowej i zapisywania Twoich preferencji. Pliki te nie są usuwane po zakończeniu przez Ciebie przeglądania strony internetowej, ale mają określony czas ważności. Instalacja ściśle niezbędnych plików cookie nie wymaga Twojej uprzedniej zgody: są one automatycznie instalowane na Twoim urządzeniu, kiedy wchodzisz na Stronę internetową lub dokonujesz konkretnych wyborów na stronie.

 1. Zmiany Polityki prywatności 

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub stosowanie plików cookie, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przeze mnie danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych plików cookie. 

Niniejszą Politykę prywatności wprowadzono dnia 26.06.2021 r.